Hiển thị các bài đăng có nhãn Sinh học. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Sinh học. Hiển thị tất cả bài đăng
 • 9/03/2020 08:56:00 CH


 棕色脂肪细胞

棕色脂肪細胞

Zōngsè zhīfáng xìbāo • 4/11/2020 10:30:00 CH
 • 生物量
 • Shēngwù liàng


 • 1/11/2019 09:44:00 SA • 神经末梢
 • 神經末梢
 • Shénjīng mòshāo
 •  
 • Nerve ending • 12/31/2018 10:53:00 SA • 好氧细菌
 • 好氧細菌
 • Hǎo yǎng xìjùn • 10/20/2018 03:04:00 CH • 成髓细胞
 • 成髓細胞
 • Chéng suǐ xìbāo

 • 原(始)粒细胞
 • 原(始)粒細胞
 • Yuán (shǐ) lì xìbāo

 • Myeloblast • 10/20/2018 03:01:00 CH • 网织红细胞
 • 網織紅細胞
 • Wǎng zhī hóngxìbāo
 • Reticulocyte • 10/20/2018 02:59:00 CH • 有核红细胞
 • 有核紅細胞
 • Yǒu hé hóngxìbāo
 • Nucleated red blood cell • 10/20/2018 02:57:00 CH • 粒细胞
 • 粒細胞
 • Lì xìbāo

 • 粒性白细胞
 • 粒性白細胞
 • Lì xìng báixìbāo

 • Granuocyte • 10/20/2018 02:54:00 CH • 血红蛋白
 • 血紅蛋白
 • Xiěhóngdànbái • 10/03/2018 04:02:00 CH • 汗水
 • Hànshuǐ • 10/03/2018 03:48:00 CH • 细胞外液
 • 細胞外液
 • Xìbāo wài yè • 10/03/2018 03:47:00 CH • 电解质
 • 電解質
 • Diànjiězhì • 9/29/2018 03:29:00 CH • 囊肿
 • 囊腫
 • Nángzhǒng • 9/29/2018 03:27:00 CH • 嗜碱细胞
 • 嗜鹼細胞
 • Shì jiǎn xìbāo
 • Basophil • 9/29/2018 03:22:00 CH • 基质
 • 基質
 • Jīzhì • 9/13/2018 11:23:00 SA


 • 酵素
 • Xiàosù
 • 9/08/2018 10:14:00 CH


 • 悬浮物
 • 懸浮物
 • Xuánfú wù


 • 9/08/2018 05:11:00 CH


 • 新陈代谢
 • 新陳代謝
 • Xīnchéndàixiè
 • Trao đổi chất 


 • 8/12/2018 10:50:00 SA


 • 可生物降解
 • Kě shēngwù xiáng jiě


Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬTTổng số lượt xem trang

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮHỗ trợ trực tuyến