Trang chủ » » Dấu giáp lai
 • Hình minh họa từ Internet

 • 齐缝章
 • 齊縫章
 • Qí fèng zhāng
 • Từ này chuyên dùng cho hợp đồng, văn bản

 • 骑缝章
 • 騎縫章
 • Qífèng zhāng
 • Từ này chuyên dùng trong ngành hải quan, nhưng vẫn có thể dùng chung cho hợp đồng, văn bản


 • Bí mật "THÀNH TỬ VONG" • 001 - Dịch câu Việt-Trung về HĐLĐ0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

Lazada


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến