Trang chủ » » Dấu giáp lai
  • 7/30/2018 01:05:00 SA


  • Hình minh họa từ Internet

  • 齐缝章
  • 齊縫章
  • Qí fèng zhāng
  • Từ này chuyên dùng cho hợp đồng, văn bản

  • 骑缝章
  • 騎縫章
  • Qífèng zhāng
  • Từ này chuyên dùng trong ngành hải quan, nhưng vẫn có thể dùng chung cho hợp đồng, văn bản


Phân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến