•  
 • Hình từ internet

 • * Gà thịt lông trắng
 • 白(色)羽毛肉鸡
 • 白(色)羽毛肉雞 
 • Bái (sè) yǔmáo ròujī

 • * Gà thịt lông màu
 • 彩色羽毛肉鸡
 • 彩色羽毛肉雞 
 • Cǎisè yǔmáo ròujī •  
 • 结构性存款
 • 結構性存款 
 • Jiégòu xìng cúnkuǎn
 • Structured Deposit •  
 • 供货链缩紧
 • 供貨鏈縮緊 
 • Gōng huò liàn suō jǐn •  
 • 榨油渣 
 • Zhà yóu zhā •  
 • 限贷合同
 • 限貸合同 
 • Xiàn dài hétóng •  
 • 重构猪群
 • 重構豬群 
 • Zhòng gòu zhū qún •  
 • Hình từ internet

 • Đá mài dao
 • 磨刀石 
 • Mó dāo shí

 • Cái mài dao
 • 磨刀器 
 • Mó dāo qì •  
 • Hình từ internet

 • 钝刀
 • 鈍刀 
 • Dùn dāo

 • Dao bị cùn rồi!
 • 了! •  
 • Hình từ Internet

 • 崩刀 
 • Bēng dāo •  
 • Hình từ internet

 • 刀刃 
 • Dāorèn

 • 刀锋
 • 刀鋒 
 • Dāofēng •  
 • 隐含利率
 • 隱含利率 
 • Yǐn hán lìlǜ •  
 • 增额贷款利率
 • 增額貸款利率 
 • Zēng é dàikuǎn lìlǜ 

 •  
 • 落到竞争对手的手中
 • 落到競爭對手的手中 
 • Luò dào jìngzhēng duìshǒu de shǒuzhōng •  
 • 肥沃之地 
 • Féiwò zhī dì •  
 • 封裝材料 
 • Fēngzhuāng cáiliào •  
 • 光阻材料 
 • Guāng zǔ cáiliào
 • Photoresits •  
 • 脫脂米糠 
 • Tuōzhī mǐkāng •  
 • 非洲猪瘟
 • 非洲豬瘟 
 • Fēizhōu zhū wēn •  鱼鳞焊
 • 魚鱗焊 
 • Yúlín hàn
 • (Hàn vảy cá)
 •  
 • 逆流而上 
 • Nìliú ér shàng


Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến