Trang chủ » » Hồng cầu có nhân
  • 有核红细胞
  • 有核紅細胞
  • Yǒu hé hóngxìbāo
  • Nucleated red blood cell0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến