Hiển thị các bài đăng có nhãn Tên loại rau - củ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tên loại rau - củ. Hiển thị tất cả bài đăng
 • 7/07/2020 05:17:00 CH • Hình từ internet

 • 菠菜
 • Bōcài


 • 7/03/2020 03:58:00 CH


 • Hình từ internet

 • 刺芫茜
 • Cì yán qiàn
 • Bài tập luyện dịch nội dung thực tế về Hợp đồng-KD • 7/03/2020 03:51:00 CH • Hình từ internet


 • 树仔菜
 • 樹仔菜
 • Shùzǐcài


 • 12/25/2018 02:14:00 CH • 卷心菜
 • 捲心菜
 • Juǎnxīncài

 • 包心菜
 • Bāoxīncài

 • Cabbage
       • 12/22/2018 04:16:00 CH • 洋葱
 • 洋蔥
 • Yángcōng
        • 12/22/2018 04:08:00 CH • 小葱
 • 小蔥
 • Xiǎocōng • 12/22/2018 03:57:00 CH • 甜椒
 • Tián jiāo

 • Tên gọi khác
 • 柿子椒   -Shìzijiāo
 • 大椒   -   Dà jiāo
 • 甜椒   -   Tián jiāo
 • 灯笼椒 (燈籠椒) - Dēnglóng jiāo
 • 菜椒  -  Cài jiāo
                  • 12/22/2018 03:50:00 CH • 辣椒
 • Làjiāo
           • 12/22/2018 03:47:00 CH • 黄姜
 • 黃薑
 • Huángjiāng

 • Curcuma longa
 •                                                 


 • 12/22/2018 03:43:00 CH           • 12/22/2018 12:18:00 CH           • 干葱头
           • 乾蔥頭
           • Gān cōngtóu

           • 红葱头
           • 紅蔥頭
           • Hóng cōngtóu

           • Shallot           • 12/22/2018 12:09:00 CH           • 生姜
           • 生薑
           • Shēng jiāng

           • Ginger

           • 12/22/2018 11:33:00 SA           • 白萝卜
           • 白蘿蔔
           • Bái luóbo

           • White radish           • 12/18/2018 04:36:00 CH           • 独头蒜
           • 獨頭蒜
           • Dú tóu suàn
           Tỏi cô đơn - Hình minh họa từ Internet           • 11/05/2018 09:19:00 SA           • 柠檬草
           • 檸檬草
           • Níngméng cǎo

           • Lemon grass
           • 10/01/2018 12:03:00 CH           • 南瓜苗
           • Nánguā miáo           • 10/01/2018 12:02:00 CH           • 佛手瓜
           • Fóshǒu guā           • 8/04/2018 09:55:00 SA


           • 甜菜根
           • Tiáncài gēn

           • 根甜菜
           • Gēn tiáncài

           • 红菜头
           • 紅菜頭
           • Hóng cài tóu

           • 紫菜头
           • 紫菜頭
           • Zǐcài tóu

           • Beetroot,  beet, red beet           Tin tức

           NỘI DUNG NỔI BẬT           Tổng số lượt xem trang

           BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ           Hỗ trợ trực tuyến