Trang chủ » » Có chí thì nên


  •  
  • 有志竟成 
  • Yǒuzhì jìng chéng

  • 有志者事竟成 
  • Yǒuzhì zhě shì jìng chéng


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến