Trang chủ » » Gà thịt lông trắng/lông màu


  •  
  • Hình từ internet

  • * Gà thịt lông trắng
  • 白(色)羽毛肉鸡
  • 白(色)羽毛肉雞 
  • Bái (sè) yǔmáo ròujī

  • * Gà thịt lông màu
  • 彩色羽毛肉鸡
  • 彩色羽毛肉雞 
  • Cǎisè yǔmáo ròujī


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến