Trang chủ » » Gà thịt lông trắng/lông màu
 • 7/29/2021 04:02:00 CH


 •  
 • Hình từ internet

 • * Gà thịt lông trắng
 • 白(色)羽毛肉鸡
 • 白(色)羽毛肉雞 
 • Bái (sè) yǔmáo ròujī

 • * Gà thịt lông màu
 • 彩色羽毛肉鸡
 • 彩色羽毛肉雞 
 • Cǎisè yǔmáo ròujī


Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến