Trang chủ » » Dao mẻ, dao sứt


  •  
  • Hình từ Internet

  • 崩刀 
  • Bēng dāo


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến