•  
  • Hình từ internet

  • 钝刀
  • 鈍刀 
  • Dùn dāo

  • Dao bị cùn rồi!
  • 了!


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến