•  
  • Hình từ internet

  • 刀刃 
  • Dāorèn

  • 刀锋
  • 刀鋒 
  • Dāofēng


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến