Trang chủ » » Đá mài dao, cái mài dao
  • 7/22/2021 05:39:00 CH


  •  
  • Hình từ internet

  • Đá mài dao
  • 磨刀石 
  • Mó dāo shí

  • Cái mài dao
  • 磨刀器 
  • Mó dāo qì


Phân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến