Trang chủ » » Thỏi đúc - Thanh đúc


  • Hình từ internet

  •  铸锭 
  • 鑄錠 
  • Zhù dìng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến