Trang chủ » » Nhũ tương  •  乳浊液
  • 乳濁液 
  • Rǔ zhuó yè
  • Emulsion0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến