• Hình từ Internet
  • 1- 淘米
  • Táo mǐ

  • 2- 洗米
  • Xǐmǐ

  • * Nước vo gạo

  • 1- 淘米水
  • Táo mǐ shuǐ

  • 2- 洗米水
  • Xǐmǐ shuǐ

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến