Trang chủ » » Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
  • 政府开发援助
  • 政府開發援助
  • Zhèngfǔ kāifā yuánzhù


  • 官方开发援助
  • 官方開發援助
  • Guānfāng kāifā yuánzhù

  • Official Development Assistant (ODA)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến