Trang chủ » » Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
  • 政府开发援助
  • 政府開發援助
  • Zhèngfǔ kāifā yuánzhù


  • 官方开发援助
  • 官方開發援助
  • Guānfāng kāifā yuánzhù

  • Official Development Assistant (ODA)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

Lazada


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến