Trang chủ » » Van hồi manh tràng
  • 博安瓣
  • Bó ān bàn

  • hoặc

  • 回盲瓣
  • 迴盲瓣
  • Huí máng bàn

  • Bauhin valve0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến