Trang chủ » » Vận đơn chủ - Vận đơn thứ cấp - Vận đơn gốc
 • 5/03/2021 11:59:00 CH


 •  
 • Vận đơn chủ (MBL)
 • 主提单
 • 主提單
 • Zhǔ tídān
 • Master bill of lading

 • Vận đơn thứ cấp (HBL)
 • 分提单
 • 分提單
 • Fēn tídān
 • House bill of lading

 • Vận đơn gốc (OBL)
 • 提单正本
 • 提單正本
 • Tídān zhèngběn
 • Original Bill of lading


Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT
Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

 Kênh Youtube
Hỗ trợ trực tuyến