Trang chủ » » Vận đơn chủ - Vận đơn thứ cấp - Vận đơn gốc
 • 5/03/2021 11:59:00 CH


 •  
 • Vận đơn chủ (MBL)
 • 主提单
 • 主提單
 • Zhǔ tídān
 • Master bill of lading

 • Vận đơn thứ cấp (HBL)
 • 分提单
 • 分提單
 • Fēn tídān
 • House bill of lading

 • Vận đơn gốc (OBL)
 • 提单正本
 • 提單正本
 • Tídān zhèngběn
 • Original Bill of lading


Phân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến