Trang chủ » » Tay trói gà không chặt
  • 9/18/2021 04:06:00 CH


  •  
  • 手无缚鸡之力
  • 手無縛雞之力 
  • Shǒu wú fù jī zhī lì


Phân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến