Trang chủ » » Khuynh gia bại sản


  •  
  • * Nhà tan cửa nát
  • 倾家荡产
  • 傾家蕩產
  • Qīngjiādàngchǎn

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến