Trang chủ » » Kiên quyết - Do dự


  •  * Kiên quyết
  • 坚决
  • 堅決 
  • Jiānjué

  • * Do dự
  • 犹豫
  • 猶豫 
  • Yóuyù

  • Tham khảo CÂU THƯỜNG GẶP TRONG NỘI DUNG THANH TOÁN CỦA HỢP ĐỒNG
  • tại đây


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến