Trang chủ » , » Tuyến lệ - Tắc tuyến lệ


  • Hình từ internet

  • 泪腺
  • 淚腺 
  •  Lèixiàn
  • *Tắc tuyến lệ
  • 泪腺堵塞
  • 淚腺堵塞 
  • Lèixiàn dǔsè
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến