Trang chủ » » Tam giác nhọn


  • Hình từ internet

  •  锐角三角形
  • 銳角三角形 
  • Ruìjiǎo sānjiǎoxíng
  • Acute angle

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến