Trang chủ » » Nhảy sạp, múa sạp


  •     Hình từ internet


  • 跳竹竿
  • Tiào zhúgān

  • 竹竿舞
  • Zhúgān wǔ
  • Bamboo dancing 
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến