Trang chủ » » Đồng vị các bon


  • 碳同位素
  • Tàn tóngwèisù
  • Carbon isotopes


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến