Trang chủ » » Thang có bàn xoay
  • 云梯
  • 雲梯
  • Yúntī
  • Aerial ladder
  • Motor turnable ladder
  • Thang cứu hộ
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến