Trang chủ » » Dầm mũ dọc
  • 8/27/2019 03:35:00 CH

  • 帽梁
  • 帽梁
  • Mào liáng

  • 压檐梁
  • 壓簷梁
  • Yā yán liáng

  • Capping beam
Phân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến