Trang chủ » » Dầm mũ dọc

  • 帽梁
  • 帽梁
  • Mào liáng

  • 压檐梁
  • 壓簷梁
  • Yā yán liáng

  • Capping beam
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến