Trang chủ » » Thương binh
 
  • 军残
  • 軍殘
  • Jūn cán

  • * Thẻ thương binh
  • 军残证
  • 軍殘證
  • Jūn cán zhèng


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến