Trang chủ » » Thương binh
 
  • 军残
  • 軍殘
  • Jūn cán

  • * Thẻ thương binh
  • 军残证
  • 軍殘證
  • Jūn cán zhèng


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến