Trang chủ » » Theo pháp luật
 • 6/13/2019 12:43:00 SA


 •  依法 
 • Yīfǎ
 • Từ này thường chỉ dùng trong văn bản

 • * Theo quy định của pháp luật (có thể dùng trong khẩu ngữ và văn viết)
 • 根据法律规定
 • 根據法律規定
 • Gēnjù fǎlǜ guīdìng

 • 按照法律规定
 • 按照法律規定 
 • Ànzhào fǎlǜ guīdìngPhân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến