Trang chủ » » Cửa lên máy bay


Bảng cân đối tài sản
Bảng lưu chuyển tiền tệ
Bảng đối chiếu chức vụ Anh-Trung
Tên một số hãng tin thế giới
Cách tra phiên âm khi gặp từ mới


  • 登机口
  • 登機口
  • Dēng jī kǒu
  • Gate0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến