Trang chủ » » Công đức tùy tâm

  • 随喜功德
  • 隨喜功德
  • Suíxǐ gōngdé


          0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến