Trang chủ » » Cọc nâng bằng kích
  • 顶入桩
  • 頂入樁
  • Dǐng rù zhuāng

  • 顶压桩
  • 頂壓樁
  • Dǐng yā zhuāng

  •  Jacked pile
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến