Trang chủ » » Đá biến chất

  • 变质岩
  • 變質岩
  • Biànzhí yán
  • (Đá biến thể)
  • Metamorphic rock0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến