• Phở bò
  • 牛肉粉汤
  • 牛肉粉湯
  • Niúròu fěn tāng


  • Phở gà
  • 鸡肉粉汤
  • 雞肉粉湯
  • Jīròu fěn tāng
  •  
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến