Trang chủ » » Giảm giá dự thầu
  • 投标折扣
  • 投標折扣
  • Tóubiāo zhékòu

  • Tỷ lệ giảm giá dự thầu
  • 投标折扣率
  • 投標折扣率
  • Tóubiāo zhékòu lǜ

  • Bid discounts

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến