Trang chủ » » Van ngắt, van chặn
 • 截止阀
 • 截止閥
 • Jiézhǐ fá

 • 关闭阀
 • 關閉閥
 • Guānbì fá

 • 断流阀
 • 斷流閥
 • Duàn liú fá

 • 断流闸
 • 斷流閘
 • Duàn liú zhá

 • Cut-off valve0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến