Trang chủ » » Van màng chắn
 • 隔膜阀
 • 隔膜閥
 • Gémó fá

 • 膜板阀
 • 膜板閥
 • Mó bǎn fá

 • 针阀
 • 針閥
 • Zhēn fá

 • 给水调整阀
 • 給水調整閥
 • Jǐshuǐ tiáozhěng fá

 • Diaphragm valve0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến