Trang chủ » » Trở kháng nối đất




  • 阻抗接地
  • Zǔkàng jiēdì
  • Impedance earth



0 nhận xét:

Đăng nhận xét

MỜI THAM GIA GROUP MỞ





Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ
















Hỗ trợ trực tuyến