Trang chủ » » Liên kết đẳng thế
  • 等电位联结
  • 等電位聯結
  • Děng diànwèi liánjié
  • Equipotential bonding0 nhận xét:

Đăng nhận xét

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮHỗ trợ trực tuyến