Trang chủ » » Thuận chiều kim đồng hồ
  • 顺时针
  • 順時針
  • Shùn shízhēn
  • Clockwise0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến