Trang chủ » » Chưng cất
  • 蒸馏
  • 蒸餾
  • Zhēngliù

  • Distillation

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến