Trang chủ » » Thực phẩm biến đổi gen
  • 转基因食品
  • 轉基因食品
  • Zhuǎnjīyīn shípǐn
  • Genetically modified (GM) foods0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến