Hiển thị các bài đăng có nhãn Thực vật. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thực vật. Hiển thị tất cả bài đăng
 • 11/20/2018 10:09:00 SA • 11/05/2018 09:18:00 SA • 茳芏
 • Jiāng dù

 • Cyperus malaccensic Lamk. • 10/10/2018 10:47:00 SA • 麻竹
 • Má zhú
 • Dendrocalamus latiflorusmunro • 10/10/2018 10:46:00 SA • 龙竹
 • 龍竹
 • Lóng zhú
 • Dendrocalamus gigantenusmunro • 10/10/2018 10:44:00 SA • 毛竹
 • Máozhú
 • Phyllostachys edulis • 10/10/2018 10:43:00 SA • 泰竹
 • Tài zhú
 • Thyrsostachys siamensis • 10/10/2018 10:42:00 SA • 小叶龙竹
 • 小葉龍竹
 • Xiǎoyè lóng zhú
 • Dendrocalamus barbatus • 10/10/2018 10:41:00 SA • 马来甜龙竹
 • 馬來甜龍竹
 • Mǎ lái tián lóng zhú
 • Dendrocalamus asper • 10/10/2018 10:39:00 SA • 簕竹
 • Lè zhú
 • Bambusa blumeana • 10/10/2018 10:36:00 SA • 巴苦竹
 • Bā kǔzhú
 • Bambusa balcooa • 10/10/2018 10:35:00 SA • 俯竹
 • Fǔ zhú
 • Bambusa nutans • 10/03/2018 01:23:00 SA • 植物园
 • 植物園
 • Zhíwùyuán • 7/03/2018 11:47:00 CH • 植被
 • Zhíbèi • 7/02/2018 11:46:00 CH • 黄荆
 • Huáng jīng
 • Vitex negundo L.

 • * Tên cây thuốc


 • 7/02/2018 11:45:00 CH • 宽筋藤
 • 寬筋藤
 • Kuān jīn téng

 • 中华青牛胆 ; 伸筋藤
 • 中華青牛膽 ; 伸筋藤
 • Zhōnghuá qīng niú dǎn; shēn jīn téng

 • Tinospora sinensis

 • * Tên cây thuốc


 • 6/28/2018 12:35:00 SA • 云杉 
 • 雲杉
 • Yún shān

 • Spruce  • 6/28/2018 12:31:00 SA • 红杉 
 • 紅杉
 • Hóng shān
 • Sequoia  • 6/28/2018 12:24:00 SA • 枫树 
 • 楓樹
 • Fēng shù
 • Maple 
          
          Cây phong - Hình từ Internet
 • 6/28/2018 12:02:00 SA • 垂柳 
 • Chuíliǔ

 • Willow 


Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT

Tổng số lượt xem trang

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮHỗ trợ trực tuyến