Trang chủ » » Cây tre mạnh tông
  • 马来甜龙竹
  • 馬來甜龍竹
  • Mǎ lái tián lóng zhú
  • Dendrocalamus asper0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến