Trang chủ » » Đông lại - Hòa tan
 • 5/10/2022 03:12:00 CH


 • Đừng thấy khó mà bỏ, có gợi ý rồi, đừng làm sai đấy!
 • Từ đọc hiểu đến viết ra được là một khoảng cách không nhỏ!


 • Đông lại
 • 凝结
 • 凝結
 • Níngjié

 • Hòa tan
 • 溶解
 • Róngjiě

 • Bài tập luyện dịch nội dung thực tế về Hợp đồng-KD


Phân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến