Trang chủ » » Sóng mang phụ


  •  
  • 副载波
  • 副載波
  • Fù zàibō
  • Subcarrier


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến