Trang chủ » » Sóng mang phụ
  • 11/08/2021 10:26:00 SA


  •  
  • 副载波
  • 副載波
  • Fù zàibō
  • Subcarrier


Phân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến