Trang chủ » » Nói thẳng - Ấp úng


  •  
  • - Nói thẳng
  • 开门见山
  • 開門見山 
  • Kāiménjiànshān

  • - Ấp úng
  • 吞吞吐吐 
  • Tūntūntǔtǔ


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến