Trang chủ » » Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã


  •  

  • 物以类聚,人以群分
  • 物以類聚,人以群分 
  • Wùyǐlèijù, rén yǐ qún fēn
  • Birds of a feather flock together
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến