Trang chủ » » Tiếng ồn trắng


  •  
  • Hình từ internet

  • 白噪音 
  • Bái zàoyīn
  • White noise0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến