Trang chủ » » Tiếng ồn trắng


  •  
  • Hình từ internet

  • 白噪音 
  • Bái zàoyīn
  • White noise0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến