Trang chủ » » Tai nghe - Mắt thấy


  • * Tai nghe
  •  耳闻
  • 耳聞
  • Ěrwén
  • * Mắt thấy
  • 目睹
  • Mùdǔ
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến