Trang chủ » » Rộng rãi - Chặt chẽ


  • * Rộng rãi độ lượng
  •  宽厚
  • 寬厚 
  • Kuānhòu
  • * Chặt chẽ, nghiệt ngã, cay nghiệt
  • 刻薄 
  • Kèbó0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến